Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

Random sketches


Phác bậy ' '

Cái hính bên Trái sẽ cố gắng hoàn thành *khổ A3 =_=""" *